EVEREST MEDIA

ZNAK SAGITE

ČUDNA KNJIŽARA

SF BIBLIOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEREST MEDIA d.o.o.
Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, usluge i izdavaštvo
11070 Novi Beograd, Narodnih heroja 32/16; Poštanski fah 19
Matični broj:17539469; šifra delatnosti: 5811, PIB: 103276683
e-mail: znaksagite@yahoo.com; www.everest.rs
Osoba za kontakt: Boban Knežević, 064/844-1526